Документи

Списък на възможностите на ТП ДГС Мъглиж да предостави за стапанско ползване недървесни горски продукти през 2017г.
Файл
Добавен
29.03.2017 / ДГС Мъглиж
Доклад ГВСК
Файл
Добавен
22.12.2016 / ДГС Мъглиж
Указания при провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017г.
Файл
Добавен
03.11.2016 / ДГС Мъглиж