Процедури

Процедура № 2695 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 14.01.2019
Втора дата
Начална цена 54,687.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване; отглеждане на култури и ОМН без материален добив – извеждане на осветление

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.