Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2828 ДГС Мъглиж 21.02.2019 Събиране на оферти с обява 4,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 40 м3 торфена смес за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2814 ДГС Мъглиж 21.02.2019 193102
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
246 куб.м. 141 куб.м. 0 куб.м. 226 куб.м. 13 куб.м. 35 куб.м. 661 куб.м.
бб,см,ела,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 43,851.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193102 Виж пълна информация
2811 ДГС Мъглиж 21.02.2019 193110-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,640.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-2 Виж пълна информация
2772 ДГС Мъглиж 08.02.2019 193101
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
102 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м. 705 куб.м.
бб,чб
Продажба на стояща дървесина на корен 41,870.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193101 Виж пълна информация
2695 ДГС Мъглиж 14.01.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 54,687.70 лв. без ДДС
Предмет: Ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване; отглеждане на култури и ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
2504 ДГС Мъглиж 15.11.2018 183149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 88 куб.м. 6 куб.м. 272 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м. 499 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 12,116.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183149 Виж пълна информация
2503 ДГС Мъглиж 15.11.2018 183149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 88 куб.м. 6 куб.м. 272 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м. 499 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 34,310.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183149 Виж пълна информация
2501 ДГС Мъглиж 15.11.2018 183139
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 2 куб.м. 24 куб.м. 21 куб.м. 18 куб.м. 116 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 6,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183139 Виж пълна информация
2489 ДГС Мъглиж 12.11.2018 183146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 344 куб.м. 47 куб.м. 168 куб.м. 596 куб.м.
бб,см,здгл,здб,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 27,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183146 Виж пълна информация
2488 ДГС Мъглиж 12.11.2018 183148
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
216 куб.м. 50 куб.м. 5 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 405 куб.м.
бб,см,здгл,лст
Процедури за добив на дървесина 11,105.25 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183148 Виж пълна информация
2487 ДГС Мъглиж 12.11.2018 183148
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
216 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 405 куб.м.
бб,см,здгл,лст
Процедури за продажба на дървесина 39,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183148 Виж пълна информация
2461 ДГС Мъглиж 19.10.2018 Събиране на оферти с обява 2,196.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците в ТП ДГС „Мъглиж“ Виж пълна информация
2459 ДГС Мъглиж 14.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2% данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца /“ Виж пълна информация
2452 ДГС Мъглиж 19.10.2018 183139
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 2 куб.м. 24 куб.м. 21 куб.м. 18 куб.м. 116 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 6,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183139 Виж пълна информация
2422 ДГС Мъглиж 04.10.2018 183143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 9 куб.м. 2 куб.м. 57 куб.м. 57 куб.м. 52 куб.м. 276 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 16,521.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183143 Виж пълна информация
2421 ДГС Мъглиж 04.10.2018 183142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 134 куб.м. 5 куб.м. 174 куб.м. 212 куб.м. 164 куб.м. 831 куб.м.
см, бб, бк, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 43,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183142 Виж пълна информация
2405 ДГС Мъглиж 01.10.2018 183141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 114 куб.м. 2 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 413 куб.м.
здгл, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 25,879.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183141 Виж пълна информация
2404 ДГС Мъглиж 01.10.2018 183139
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 2 куб.м. 24 куб.м. 21 куб.м. 18 куб.м. 116 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 6,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183139 Виж пълна информация
2390 ДГС Мъглиж 20.09.2018 183137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 164 куб.м. 11 куб.м. 25 куб.м. 1 куб.м. 11 куб.м. 222 куб.м.
чб, бб, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 10,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183137 Виж пълна информация
2389 ДГС Мъглиж 20.09.2018 183136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 138 куб.м. 5 куб.м. 219 куб.м. 111 куб.м. 238 куб.м. 718 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за продажба на дървесина 54,290.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183136 Виж пълна информация