Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2116 ДГС Мъглиж 28.05.2018 183120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 58 куб.м. 2 куб.м. 31 куб.м. 22 куб.м. 21 куб.м. 211 куб.м.
бк, см
Продажба на стояща дървесина на корен 13,587.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183120 Виж пълна информация
2115 ДГС Мъглиж 28.05.2018 183119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 91 куб.м. 2 куб.м. 180 куб.м. 271 куб.м. 89 куб.м. 685 куб.м.
бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 35,748.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183119 Виж пълна информация
2104 ДГС Мъглиж 21.05.2018 183117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
219 куб.м. 134 куб.м. 4 куб.м. 203 куб.м. 244 куб.м. 128 куб.м. 932 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 55,548.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183117 Виж пълна информация
2101 ДГС Мъглиж 07.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,688.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2018 год.” Виж пълна информация
2092 ДГС Мъглиж 14.05.2018 183116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
бк; гбр; здб
Процедури за продажба на дървесина 7,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183116 Виж пълна информация
2062 ДГС Мъглиж 02.05.2018 183402 Процедури за добив на дървесина 13,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспортна услуга; Обект № 183402 Виж пълна информация
1998 ДГС Мъглиж 12.04.2018 183114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 15 куб.м. 1 куб.м. 134 куб.м. 364 куб.м. 46 куб.м. 564 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 13,701.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183114 Виж пълна информация
1997 ДГС Мъглиж 12.04.2018 183114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 15 куб.м. 1 куб.м. 134 куб.м. 64 куб.м. 46 куб.м. 264 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 19,870.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183114 Виж пълна информация
1990 ДГС Мъглиж 12.04.2018 183113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 305 куб.м. 24 куб.м. 226 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 676 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 33,099.44 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183113 Виж пълна информация
1978 ДГС Мъглиж 24.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка и периодична доставка на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.)” по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително и техника в извънгаранционен срок) за срок от 1 (една) година, с прогнозна стойност в размер на 7 340.00 (седем хиляди триста и четиридесет лева) без ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, устройства, модеми, рутери и др.) за срок от 1 (една) година, с прогнозна стойност в размер на 2 260.00 (две хиляди двеста и шестдесет) лева без ДДС; Виж пълна информация
1968 ДГС Мъглиж 30.03.2018 183112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 154 куб.м. 345 куб.м. 23 куб.м. 562 куб.м.
см, бб, бк, здб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 29,357.01 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183112 Виж пълна информация
1938 ДГС Мъглиж 16.03.2018 183110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 391 куб.м. 43 куб.м. 555 куб.м. 38 куб.м. 150 куб.м. 1310 куб.м.
см, бб, бк, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 69,438.84 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183110 Виж пълна информация
1932 ДГС Мъглиж 16.03.2018 183110-9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 32 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 2,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 183110-9 Виж пълна информация
1931 ДГС Мъглиж 16.03.2018 183109
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
201 куб.м. 223 куб.м. 4 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 572 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 35,868.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183109 Виж пълна информация
1861 ДГС Мъглиж 26.02.2018 183106
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 157 куб.м. 20 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м. 368 куб.м.
бб,см,бк,здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 22,103.19 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183106 Виж пълна информация
1837 ДГС Мъглиж 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1825 ДГС Мъглиж 15.02.2018 183105
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 504 куб.м. 0 куб.м. 716 куб.м.
здб, цр, бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 18,620.28 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183105 Виж пълна информация
1824 ДГС Мъглиж 15.02.2018 183105
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 304 куб.м. 0 куб.м. 516 куб.м.
здб, цр, бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 39,430.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183105 Виж пълна информация
1808 ДГС Мъглиж 13.02.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,439.33 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка; ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване; отглеждане на култури и ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
1801 ДГС Мъглиж 08.02.2018 183401 Процедури за добив на дървесина 68,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспортна услуга Виж пълна информация