Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2695 ДГС Мъглиж 14.01.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 54,687.70 лв. без ДДС
Предмет: Ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване; отглеждане на култури и ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
2504 ДГС Мъглиж 15.11.2018 183149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 88 куб.м. 6 куб.м. 272 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м. 499 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 12,116.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183149 Виж пълна информация
2503 ДГС Мъглиж 15.11.2018 183149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 88 куб.м. 6 куб.м. 272 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м. 499 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 34,310.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183149 Виж пълна информация
2501 ДГС Мъглиж 15.11.2018 183139
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 2 куб.м. 24 куб.м. 21 куб.м. 18 куб.м. 116 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 6,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183139 Виж пълна информация
2489 ДГС Мъглиж 12.11.2018 183146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 344 куб.м. 47 куб.м. 168 куб.м. 596 куб.м.
бб,см,здгл,здб,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 27,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183146 Виж пълна информация
2488 ДГС Мъглиж 12.11.2018 183148
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
216 куб.м. 50 куб.м. 5 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 405 куб.м.
бб,см,здгл,лст
Процедури за добив на дървесина 11,105.25 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183148 Виж пълна информация
2487 ДГС Мъглиж 12.11.2018 183148
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
216 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 405 куб.м.
бб,см,здгл,лст
Процедури за продажба на дървесина 39,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183148 Виж пълна информация
2461 ДГС Мъглиж 19.10.2018 Събиране на оферти с обява 2,196.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците в ТП ДГС „Мъглиж“ Виж пълна информация
2459 ДГС Мъглиж 14.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2% данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца /“ Виж пълна информация
2452 ДГС Мъглиж 19.10.2018 183139
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 2 куб.м. 24 куб.м. 21 куб.м. 18 куб.м. 116 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 6,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183139 Виж пълна информация
2422 ДГС Мъглиж 04.10.2018 183143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 9 куб.м. 2 куб.м. 57 куб.м. 57 куб.м. 52 куб.м. 276 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 16,521.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183143 Виж пълна информация
2421 ДГС Мъглиж 04.10.2018 183142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 134 куб.м. 5 куб.м. 174 куб.м. 212 куб.м. 164 куб.м. 831 куб.м.
см, бб, бк, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 43,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183142 Виж пълна информация
2405 ДГС Мъглиж 01.10.2018 183141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 114 куб.м. 2 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 413 куб.м.
здгл, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 25,879.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183141 Виж пълна информация
2404 ДГС Мъглиж 01.10.2018 183139
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 2 куб.м. 24 куб.м. 21 куб.м. 18 куб.м. 116 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 6,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183139 Виж пълна информация
2390 ДГС Мъглиж 20.09.2018 183137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 164 куб.м. 11 куб.м. 25 куб.м. 1 куб.м. 11 куб.м. 222 куб.м.
чб, бб, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 10,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183137 Виж пълна информация
2389 ДГС Мъглиж 20.09.2018 183136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 138 куб.м. 5 куб.м. 219 куб.м. 111 куб.м. 238 куб.м. 718 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за продажба на дървесина 54,290.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183136 Виж пълна информация
2388 ДГС Мъглиж 20.09.2018 183136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 138 куб.м. 5 куб.м. 219 куб.м. 511 куб.м. 238 куб.м. 1118 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за добив на дървесина 29,110.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183136 Виж пълна информация
2324 ДГС Мъглиж 21.08.2018 183134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 23 куб.м. 1 куб.м. 220 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 357 куб.м.
гбр, бб, бк, здгл, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 15,838.53 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183134 Виж пълна информация
2314 ДГС Мъглиж 21.08.2018 183123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114 куб.м. 43 куб.м. 1 куб.м. 236 куб.м. 356 куб.м. 128 куб.м. 878 куб.м.
бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 38,394.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183123 Виж пълна информация
2303 ДГС Мъглиж 15.08.2018 183133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 400 куб.м. 0 куб.м. 484 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 12,859.45 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183133 Виж пълна информация