slide

Гoрска сертификация | ДГС Мъглиж

до заинтересованите страни
Файл
Добавен
23.12.2021 / ДГС Мъглиж
доклад проведен мониторинг 2020г.
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Мъглиж
доклад 8.3.1
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Мъглиж
резюме годишен доклад 8.5.1
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Мъглиж
списък НДГП
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Мъглиж
уведомление на планирани горскостопански дейности
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Мъглиж
анализ на положителните и отрицателните външни ефекти и писмо до заинтересованите страни
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Мъглиж
до заинтересованите страни дейности от анализ на положителни и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Мъглиж
Уведомление на планираните горскостопански дейности през 2019г.
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Мъглиж
Анализ на положителните и отрицателните ефекти
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Мъглиж
С П И С Ъ К на недървесните горски продукти, допустими за ползване през 2019г.
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Мъглиж
Р Е З Ю М Е на мониторинга за резултатите от индикаторите по принцип 8 на „ТП ДГС - Мъглиж” за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г. принцип 8.5.1
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Мъглиж
РЕЗЮМЕ ДОКЛАД за резултатите от прилаганата мониторингова система за индикаторите по принцип 8 на територията управлявана от ТП ДГС Мъглиж за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. /индикатор 8.3.1/
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Мъглиж
ДОКЛАД НА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТП „ДГС- МЪГЛИЖ” ПРЕЗ 2019 Г.
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Мъглиж
ДОКЛАД ГВСК МЪГЛИЖ АКТУАЛИЗИРАН 2018г.
Файл
Добавен
21.02.2019 / ДГС Мъглиж
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ДОКЛАД НА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТП ДГС МЪГЛИЖ ПРЕЗ 2018Г.
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
СПИСЪК НА НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИНДИКАТОР 8.3.1 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018Г.- 31.12.2018Г.
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОР 8.5.1 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018Г.-31.12.2018Г.
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж