slide

Гoрска сертификация | ДГС Мъглиж

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ПОЛИТИКА НА ТП ДГС МЪГЛИЖ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж