slide

Гoрска сертификация | ДГС Мъглиж

Р Е З Ю М Е на мониторинга за резултатите от индикаторите по принцип 8 на „ТП ДГС - Мъглиж” за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г. принцип 8.5.1
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Мъглиж
РЕЗЮМЕ ДОКЛАД за резултатите от прилаганата мониторингова система за индикаторите по принцип 8 на територията управлявана от ТП ДГС Мъглиж за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. /индикатор 8.3.1/
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Мъглиж
ДОКЛАД НА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТП „ДГС- МЪГЛИЖ” ПРЕЗ 2019 Г.
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Мъглиж
ДОКЛАД ГВСК МЪГЛИЖ АКТУАЛИЗИРАН 2018г.
Файл
Добавен
21.02.2019 / ДГС Мъглиж
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ДОКЛАД НА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТП ДГС МЪГЛИЖ ПРЕЗ 2018Г.
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
СПИСЪК НА НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИНДИКАТОР 8.3.1 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018Г.- 31.12.2018Г.
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОР 8.5.1 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018Г.-31.12.2018Г.
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ПОЛИТИКА НА ТП ДГС МЪГЛИЖ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
28.01.2019 / ДГС Мъглиж