Държавно горско стопанство Мъглиж" отбеляза Седмица на гората 2024 г

Ученици от ПГСС "Гео Милев" - гр. Мъглиж, които се обучават в специалност „Горско стопанство и дърводобив“, посетиха горския разсадник в с. Ветрен към ДГС - Мъглиж. По време на посещението им, горските служители въведоха бъдещите лесовъди в историята на стопанството, неговите дългогодишни традиции в залесяването, опазването и стопанисването на българската гора. Интересен момент за учениците бе демонстрацията на иновативно производство на контейнерни фиданки със закрита коренова система, както и други методи за производство на посадъчен материал за нуждите на горските стопанства. В друга инициатива, горски служители проведоха открит урок с ученици от ОУ „Христо Ботев“ - гр.Мъглиж. Темата на беседата беше "История на залесяването на Република България" и в частност на горите, намиращи се на територията на община Мъглиж. Горските специалисти ги запознаха и с различните видове флора и фауна, откриващи се на територията на стопанството. В края на урока, със съвети от лесовъдите, учениците от VI и VII клас залесиха фиданки от чинар и смърч.