Процедури

Процедура № 1339 на ДГС Мъглиж

Процедура № 1339 на ДГС Мъглиж от 11.09.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.09.2017
Втора дата
Начална цена 10,620.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет „Избор на изпълнител за извършване на авиобиологична борба срещу вредители,болести и други повреди”, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 1- Доставка чрез закупуване на растително защитни препарати разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC,безопасни за растения животни,пчели и хора, за нуждите на ТП „ДГС Мъглиж” 2.Обособена позиция № 2- Извършване на специализирани авиационни услуги за авиобиолигична борба срещу борова процесионка над горска територия попадаща в териториалния обхват на ТП „ДГС Мъглиж” с обща площ за третиране от 1770 дка

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.