Процедури

Процедура № 3510 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.11.2019
Втора дата
Начална цена 4,684.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193126 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193126
Дървесен вид бб,см,бк
Едра 20 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 136 куб.м.
За огрев 3 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Всичко 192 куб.м.