Процедури

Процедура № 360 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 25.11.2016
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Застраховане на имущетвото, предмет на договор № 24/226/00284 от 29.04.2013г. и Анекс І от 26.05.2014г. за възлагане на лесокултурни дейности по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013г.“, за срок от 12 месеца , съгласно Решение № 358/19.10.2016 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр. Мъглиж за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.