Процедури

Процедура № 3728 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 19,105.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203108 на 20.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203108
Дървесен вид см, бб, бк, здгл
Едра 82 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 222 куб.м.
За огрев 410 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Всичко 783 куб.м.