Процедури

Процедура № 3729 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 58,129.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203108 на 20.12.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203108
Дървесен вид см, бб, бк, здгл
Едра 82 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 222 куб.м.
За огрев 410 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Всичко 783 куб.м.