Процедури

Процедура № 3874 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.02.2020
Втора дата
Начална цена 18,634.94 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване и отглеждане на култури

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.