Процедури

Процедура № 4189 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 27.05.2020
Втора дата 15.06.2020
Начална цена 55,880.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по Закона за държавната собственост
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югоизточно държавно предприятие” (ЮИДП) гр. Сливен, ТП „Държавно горскостопанство Мъглиж”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.