Процедури

Процедура № 4211 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.05.2020
Втора дата
Начална цена 10,540.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203132 на 11.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203132
Дървесен вид здб,блг,бк,гбр,чб
Едра 20 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 66 куб.м.
За огрев 267 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Всичко 432 куб.м.