Процедури

Процедура № 5058 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.02.2021
Втора дата
Начална цена 10,224.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213113 на 15.02.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213113
Дървесен вид бк, гбр, здб
Едра 29 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 98 куб.м.
За огрев 234 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Всичко 419 куб.м.