Процедури

Процедура № 5851 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.12.2021
Втора дата
Начална цена 106,798.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223111, 223113, 223114, 223115, 223116 на 20.12.2021 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223111, 223113, 223114, 223115, 223116
Дървесен вид здб, гбр, бк, бб, чб
Едра 1417 куб.м.
Средна 269 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
Технологична 840 куб.м.
За огрев 598 куб.м.
ОЗМ 127 куб.м.
Всичко 3275 куб.м.