Процедури

Процедура № 5853 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 16.12.2020
Втора дата
Начална цена 248,976.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223113П;223113П2;223114П;223114П2 на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223113П;223113П2;223114П;223114П2
Дървесен вид бк,гбр
Едра 1246 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 578 куб.м.
За огрев 581 куб.м.
ОЗМ 117 куб.м.
Всичко 2584 куб.м.