Процедура № 5879 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Мъглиж 20.12.2021 18,647.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110, 223117 на 20.12.2021 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 223110, 223117 бл,цр,здб,дрлп, 27 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 286 куб.м. 13 куб.м. 612 куб.м.