Процедури

Процедура № 5879 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.12.2021
Втора дата
Начална цена 18,647.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110, 223117 на 20.12.2021 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № № 223110, 223117
Дървесен вид бл,цр,здб,дрлп,
Едра 27 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 267 куб.м.
За огрев 286 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 612 куб.м.