Процедури

Процедура № 6012 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.03.2022
Втора дата
Начална цена 22,552.82 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на култури

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.