Процедура № 6012 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 10.03.2022 22,552.82 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на култури

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.