Процедури

Процедура № 6105 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.04.2022
Втора дата
Начална цена 4,440.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект №213142П; на 20.04.2022 год. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213142П
Дървесен вид бб,чб,см
Едра 19 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 37 куб.м.