Процедура № 6378 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 06.12.2022 64,988.15 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача публично състезание
Предмет „Възстановяване и разширяване на съществуващо поливно поле за производство на контейнерни фиданки в държавен горски разсадник „Ветрен“ в териториалния обхват на ТП „ДГС Мъглиж“, финансирано по процедура BG16M1OP002-3.035: „Подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.““

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.