Процедура № 6414 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 20.12.2022 75,600.00 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача публично състезание
Предмет „Доставка на нова механизирана техника за производство на контейнерни фиданки за нуждите на държавен горски разсадник „Ветрен“ , в териториалния обхват на ТП „ДГС Мъглиж“, финансирано по процедура BG16M1OP002-3.035: „Подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.““, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на 1 брой фабрично нова техника, с включено представяне на начина на работа с нея от доставчика, представляваща хомогенезатор на торфено-почвени смески, съгласно техническа спецификация“. Обособена позиция №2: „Доставка на 1 брой фабрично нова техника, с включено представяне на начина на работа с нея от доставчика, представляваща машина за автоматично пълнене на форми за разсад, съгласно техническа спецификация“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.