Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5050 ДГС Мъглиж 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 154 куб.м. 21 куб.м. 65 куб.м. 4 куб.м. 9 куб.м. 274 куб.м.
чб, бб, здб
213112 Процедури за добив на дървесина 6,686.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213112 на 15.02.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5050 на ДГС Мъглиж от 15.02.2021 е прекратена!
5019 ДГС Мъглиж 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 358 куб.м. 358 куб.м. 14 куб.м. 773 куб.м.
здб, гбр, цр
213102 Процедури за продажба на дървесина 53,771.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213102 на 29.01.2021 год. Виж пълна информация
4993 ДГС Мъглиж 20.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 1227 куб.м. 270 куб.м. 625 куб.м. 84 куб.м. 72 куб.м. 2432 куб.м.
чб, бб,здб,см,бк
213109 Продажба на стояща дървесина на корен 103,030.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213109 на 20.01.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 4993 на ДГС Мъглиж от 20.01.2021 е прекратена!
4958 ДГС Мъглиж 04.01.2021 213401 Процедури за добив на дървесина 35,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспортна услуга Виж пълна информация
4956 ДГС Мъглиж 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 84 куб.м.
чб, бб
213108 Процедури за продажба на дървесина 6,939.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213108 на 04.01.2021 год. Виж пълна информация
4948 ДГС Мъглиж 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 178 куб.м. 17 куб.м. 47 куб.м. 3 куб.м. 13 куб.м. 306 куб.м.
чб, бб, здб
213108 Процедури за добив на дървесина 7,466.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213108 на 04.01.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
4939 ДГС Мъглиж 11.01.2021 Открита процедура 2,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4879 ДГС Мъглиж 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
Процедура № 4879 на ДГС Мъглиж от 15.12.2020 е прекратена!
4873 ДГС Мъглиж 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 84 куб.м. 2 куб.м. 586 куб.м. 679 куб.м. 37 куб.м. 1413 куб.м.
здб, гбр, цр, бк
213102, 213104 Процедури за продажба на дървесина 98,132.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213102 и № 213104 на 11.12.2020 год. Виж пълна информация
4872 ДГС Мъглиж 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 84 куб.м. 2 куб.м. 586 куб.м. 679 куб.м. 37 куб.м. 1413 куб.м.
здб, гбр, цр, бк
213102, 213104 Процедури за добив на дървесина 34,477.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213102 и № 213103 на 11.12.2020 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
4773 ДГС Мъглиж 17.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 117 куб.м. 16 куб.м. 212 куб.м.
цр,гбр,ак,мжд,здб,блг
203145 Процедури за продажба на дървесина 14,854.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203145 на 17.11.2020 год. Виж пълна информация
4767 ДГС Мъглиж 17.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 268 куб.м. 19 куб.м. 118 куб.м. 131 куб.м. 32 куб.м. 568 куб.м.
здб, блг, цр, чб, бб, чб
203157 Процедури за продажба на дървесина 35,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203157 на 17.11.2020 год. Виж пълна информация
4755 ДГС Мъглиж 22.11.2020 Открита процедура 7,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“а поръчка Виж пълна информация
4754 ДГС Мъглиж 22.11.2020 Открита процедура 2,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4734 ДГС Мъглиж 28.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 71 куб.м.
чб, блг, здб, бб
203157 Процедури за продажба на дървесина 6,391.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203157 на 28.10.2020 год. Виж пълна информация
4733 ДГС Мъглиж 28.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 267 куб.м. 19 куб.м. 117 куб.м. 130 куб.м. 32 куб.м. 636 куб.м.
чб, блг, здб, бб, цр
203157 Процедури за добив на дървесина 15,518.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203157 на 28.10.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4618 ДГС Мъглиж 28.09.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж,демонтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили за нуждите на ТП ДГС Мъглиж за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
4612 ДГС Мъглиж 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м.
здб, блг
203145 Процедури за продажба на дървесина 850.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203145 на 14.09.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 4612 на ДГС Мъглиж от 14.09.2020 е прекратена!
4610 ДГС Мъглиж 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м. 439 куб.м. 16 куб.м. 591 куб.м.
здб, блг, цр, гбр, мжд, ак
203145 Процедури за добив на дървесина 14,420.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203145 на 14.09.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4609 ДГС Мъглиж 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м.
здб
203146 Процедури за продажба на дървесина 2,230.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203146 на 14.09.2020 год. Виж пълна информация