Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4608 ДГС Мъглиж 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м. 159 куб.м. 17 куб.м. 261 куб.м.
здб, гбр, бк
203146 Процедури за добив на дървесина 6,368.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203146 на 14.09.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4550 ДГС Мъглиж 19.08.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 723.52 лв. без ДДС
Предмет: ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
Процедура № 4550 на ДГС Мъглиж от 19.08.2020 е прекратена!
4492 ДГС Мъглиж 23.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бк
203110-10 Процедури за продажба на дървесина 4,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203110-10 на 23.07.2020 год. Виж пълна информация
4471 ДГС Мъглиж 13.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 723.52 лв. без ДДС
Предмет: ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
Процедура № 4471 на ДГС Мъглиж от 13.07.2020 е прекратена!
4452 ДГС Мъглиж 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 192 куб.м. 15 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 318 куб.м.
бб, здгл, чб
203137 Продажба на стояща дървесина на корен 11,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203137 Виж пълна информация
4442 ДГС Мъглиж 24.06.2020 02.07.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА КОТЕЛ И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ТП ДГС МЪГЛИЖ“ Виж пълна информация
4407 ДГС Мъглиж 13.07.2020 Открита процедура 12,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка,храстите и тревата до минералния почвен слой,които не са строителство по смисъла на ЗУТ и ЗГ,в горски територии на ТП „ДГС Мъглиж“ за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
4405 ДГС Мъглиж 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 192 куб.м. 15 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 318 куб.м.
бб, чб, здгл
203136 Продажба на стояща дървесина на корен 11,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203136 Виж пълна информация
Процедура № 4405 на ДГС Мъглиж от 24.06.2020 е прекратена!
4337 ДГС Мъглиж 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 23 куб.м. 7 куб.м. 65 куб.м. 340 куб.м. 22 куб.м. 578 куб.м.
бк
203134 Продажба на стояща дървесина на корен 26,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203134 Виж пълна информация
4318 ДГС Мъглиж 27.05.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Мъглиж“ за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
4317 ДГС Мъглиж 27.05.2020 02.06.2020 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство “- Мъглиж”

Виж пълна информация
4249 ДГС Мъглиж 13.05.2020 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита и почвени торове за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4212 ДГС Мъглиж 11.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м.
бк, здб, блг, чб
203132 Процедури за продажба на дървесина 1,766.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203132 на 11.05.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 4212 на ДГС Мъглиж от 11.05.2020 е прекратена!
4211 ДГС Мъглиж 11.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 65 куб.м. 2 куб.м. 66 куб.м. 267 куб.м. 12 куб.м. 432 куб.м.
здб,блг,бк,гбр,чб
203132 Процедури за добив на дървесина 10,540.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203132 на 11.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4197 ДГС Мъглиж 26.05.2020 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“

Виж пълна информация
4189 ДГС Мъглиж 27.05.2020 15.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 55,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югоизточно държавно предприятие” (ЮИДП) гр. Сливен, ТП „Държавно горскостопанство Мъглиж” Виж пълна информация
4172 ДГС Мъглиж 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 111 куб.м. 2 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 230 куб.м.
чб, бб
203124 Продажба на стояща дървесина на корен 10,997.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203124 Виж пълна информация
4171 ДГС Мъглиж 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м.
здб, цр
203110-8 Процедури за продажба на дървесина 505.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203110-8 на 30.04.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 4171 на ДГС Мъглиж от 30.04.2020 е прекратена!
4170 ДГС Мъглиж 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м.
чб, бб
203120 Процедури за продажба на дървесина 1,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203120 на 30.04.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 4170 на ДГС Мъглиж от 30.04.2020 е прекратена!
4169 ДГС Мъглиж 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 139 куб.м. 13 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 188 куб.м.
чб, бб
203120 Процедури за добив на дървесина 4,587.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203120 на 30.04.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация