Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1361 ДГС Мъглиж 18.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиобиологична борба срещу вредители, болести и други повреди ” Виж пълна информация
1348 ДГС Мъглиж 27.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС „Мъглиж” Виж пълна информация
1347 ДГС Мъглиж 27.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС „Мъглиж“ Виж пълна информация
1339 ДГС Мъглиж 11.09.2017 Публично състезание 10,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиобиологична борба срещу вредители,болести и други повреди”, по обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция № 1- Доставка чрез закупуване на растително защитни препарати разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC,безопасни за растения животни,пчели и хора, за нуждите на ТП „ДГС Мъглиж”
2.Обособена позиция № 2- Извършване на специализирани авиационни услуги за авиобиолигична борба срещу борова процесионка над горска територия попадаща в териториалния обхват на ТП „ДГС Мъглиж” с обща площ за третиране от 1770 дка
Виж пълна информация
Процедура № 1339 на ДГС Мъглиж от 11.09.2017 е прекратена!
999 ДГС Мъглиж 30.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,591.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2017 год. Виж пълна информация
758 ДГС Мъглиж 21.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж”. Виж пълна информация
360 ДГС Мъглиж 25.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Застраховане на имущетвото, предмет на договор № 24/226/00284 от 29.04.2013г. и Анекс І от 26.05.2014г. за възлагане на лесокултурни дейности по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013г.“, за срок от 12 месеца , съгласно Решение № 358/19.10.2016 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр. Мъглиж за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. Виж пълна информация
196 ДГС Мъглиж 21.09.2016 21.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 23,190.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи, доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Мъглиж по обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителят, доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти;
Виж пълна информация