Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
360 ДГС Мъглиж 25.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Застраховане на имущетвото, предмет на договор № 24/226/00284 от 29.04.2013г. и Анекс І от 26.05.2014г. за възлагане на лесокултурни дейности по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013г.“, за срок от 12 месеца , съгласно Решение № 358/19.10.2016 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр. Мъглиж за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. Виж пълна информация
196 ДГС Мъглиж 21.09.2016 21.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 23,190.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи, доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Мъглиж по обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителят, доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти;
Виж пълна информация