Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: Гр. Мъглиж, пл. ”Трети Март” 24

e-mail : dgsmuglizh@uidp-sliven.com
тел. 04321/23 16; 23 54
факс