Обща информация

ДГС Мъглиж

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
В горско-административно отношение ДГС "Мъглиж" се числи към Югоизточно Държавно Предприятие гр. Мъглиж.
Държавно горско стопанство "Мъглиж" заема част от южните склонове на Централна Стара планина и част от северните склонове на Сърнена Средна гора. Територията му се намира в североизточната част на Старозагорска област. На север граничи с ДГС "Плачковци"; на изток с ДГС Гурково", на юг с ДГС "Стара Загора" и на запад с ДГС "Казанлък".
ДГС "Мъглиж" контролира, стопанисва и опазва горския фонд на територията на цялата Община Мъглиж, включваща град Мъглиж и селата Борущица, Селце, Тулово, Дъбово, Сливито, Ветрен, Зимница, Шаново, Юлиево и Ягода и част от горския фонд на Община Николаево, включваща село Елхово.
Лесистостта на района е 56,0%, в т.ч. 52,4% на държавните територии.
Горите на стопанството по форма наподобяват трапец с дължина при основата 22 км (изток-запад) и височина (север-юг) около 27 км.
Горските територии, които се стопанисват от Държавно горско стопанство гр. Мъглиж са с площ 25839,4 ха.
Релефът на стопанството е много разнообразен и богат на теренни форми.
Старопланинският масив е изразен с характерните за среднопланинския релеф форми -високо издигнати билни заравнености с южно изложение, набраздени от широки слабо вкопани долинни врязвания, които преминават в стръмни сколонове и дълбоки разчленения.
Релефът на другия дял от територията на стопанството - Средногорския - е нископланински, но се срещат места с надморска височина до 900 м (вр.Морулей - 895 м н.в.) Това е част от Сърнена Средна гора, северните склонове на която са заети от хълмисти равнини и разчленени плата с надморска височина от 200 до 400 м, които на места достигат де километър от коритото на р.Тунджа.
Средната надморска височина на дървопроизводителната площ на стопанството е 720 м.
Ниският пояс (до 700-800 м н.в.) е зает от дъбови и габърови гори, а над 800 м. н. в. е поясът, зает от букови гори. Част от горите - особено габъровите и частично дъбовите, са издънкови.
Общият запас от дървесина (с клони) на територията на Държавно горско стопанств гр. Мъглиж днес възлиза на 4 529 600 куб.м. Най-разпространените дървесни видове са букът ; зимният дъб, по-малко разпространение имат благунът, церът, летният дъб, келявия габър , косматия дъб. Мащабните залесявания от близкото минало са довели до значително присъствие на иглолистните видове - основно бял бор, черен бор и смърч, като те съставляват една трета от насажденията на територията на стопанството.
Територията на стопанството е обект на туризъм и курортолечение, особено насажденията в Старопланинската част. Санаториума за белодробни заболявания в Радунци допълва картината на един курортен край, който гората прави още по-привлекателен.
Разнообразието на релефа, почвите и климата, са важни предпоставки за широкото флористично разнообразие на територията на ДГС "Мъглиж". Защитените местности "Мъглижки клисура", "Туловска курия", "Юлиевска курия" и "Ветренска курия", както и природните забележителности "Малкият скок", "Големият скок", "Момите", "Войнишки камък", "Чепелев камък" и "Топлата дупка", могат да задоволят интереса не само на специалистите, но и на всички любители на природата.
В района на стопанството има подходящи условия за страничните ползувания от горите, като паша, сено, листников фураж, кори от мъждрян, новогодишни елхички горски плодове, билки – кантарион, липов цвят и някои други широко използвани билки.

Ловното стопанство създава условия за допълнителни доходи, чрез отстрел на дивеч за месо и ловни трофеи, а така също и за валутни постъпления.
Общо за десетилетието в ДГС „Мъглиж” е предвидено да се залесят 749 ха .За добиване на необходимия посадъчен материал ДГС разполага със семепроизводствени насаждения с обща площ 489.5 ха. Залесяването се извършва само чрез садене на стандартни фиданки, за производството им стопанството разполага със собствен разсадник с площ от 208 дка.
news-panel-image
  • Държавно горско стопанство Мъглиж" отбеляза Седмица на гората 2024 г

    Ученици посетиха горския разсадник в с. Ветрен

  • Малки природолюбители гостуваха на ДГС Мъглиж през лятната ваканция

    Най-голяма атракция за малчуганите беше горската пожарна кола, която с интерес имаха възможност да разгледат отблизо.