Процедура № 6608 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 20.03.2023 372,684.00 лв. без ДДС Дългосрочни договори Открит конкурс
Предмет „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз, рампиране на добита дървесина до временен склад, от годишните планове за ползване на дървесина на ТП ДГС „Свиленград“, ТП ДГС „Казанлък“ и ТП ДГС „Мъглиж“ и при спазване на изискванията на утвърдените технологични планове за добив на дървесина, от горските насаждения разположени в горски територии – държавна собственост, за периода от 2023 г. до 31.12.2025 г.“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Открит конкурс №2 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8982 куб.м.