slide

Заповеди | ДГС Мъглиж

Заповед № РД 49-74/08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на нов образец на позволително за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Мъглиж
Заповед № РД 49-73/08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на месечна цена за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Мъглиж
Заповед на ИАГ за утвърждаване на ГСП 2020 г. за ДГТ в района на дейност на ТП ДГС Мъглиж.
Файл
Добавен
22.02.2021 / ДГС Мъглиж