Процедура № 6728 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 11.07.2023 50,634.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет ОМН без материален добив – прореждане, Подпомагане на естественото възобновяване – отглеждане на подраста

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.