Процедура № 7045 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 18.07.2024 39,523.85 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет Ръчна почвоподготовка, залесяване, отглеждане и попълване на култури

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.